Dorpsgerichte aanpakken

Marcel Aanen April 06, 2017
663 keer bekeken 0 comments

Op deze pagina vind u alle Innovatieve Aanpakken. Zie ook de kaart voor een geografisch overzicht van de aanpakken in één oogopslag.

Zeeland kent vier steden met meer dan 10.000 inwoners. Circa 65% van de inwoners van Zeeland woont in kernen met minder dan 10.000 inwoners. Het eigen woningbezit in deze kernen en het buitengebied ligt eveneens rond de 65%.

De dorpen kenmerken zich door hun sterke zelfstandigheid en sociale dynamiek. De participatiesamenleving ontwikkelt zich in deze kernen steeds verder. Vanuit het oogpunt van behoud van leefbaarheid, herkenbaarheid en onafhankelijkheid neemt het aantal burgerinitiatieven in de kernen toe. Aanleiding zijn thema’s als ontgroening, vergrijzing, krimp, sociale cohesie en streven naar duurzaamheid. Verschillende dorpen willen energieneutraal worden. Zij hebben zich aangesloten bij het Zeeuws energieakkoord en willen een energieneutrale bestaande woningbouw in 2045. Binnen deze dorpsgerichte benadering vormt behoud en ontwikkeling van de leefbaarheid dé kapstok om ook onderwerpen als energiebesparing en levensloopbestendigheid in de bestaande woningbouw gecombineerd op te pakken. Eerdere projecten/onderzoeken in Zeeland onderschrijven deze brede aanpak.

Dorpsgerichte aanpakken kenmerken zich door een persoonlijke aanpak waarbij dorpsbewoners/woningeigenaren actief betrokken worden (aan het roer staan), zelf aan de slag gaan en uiteindelijk een doorontwikkeling naar collectieve aanpakken wordt ontwikkeld.

Binnen onze aanpak zijn drie dorpen betrokken die een energieneutrale woningbouw in 2045 als doel hebben. Voor deze dorpen wordt een routekaart energieneutraal (naam dorp) ontwikkeld. In ieder dorp is een groep energieke bewoners actief die wordt (h)erkend. Samen met de partners ontwikkelen we een totaalaanpak waarbinnen professioneel advies en sociaal commitment centraal staan. Deze ontwikkelingen worden door actieve organisaties zoals dorpsraden en daaraan gelieerde werkgroepen geïnitieerd en georganiseerd.

Alle partijen voelen de noodzaak om samen een Zeeuws onafhankelijk advies/menukaart te ontwikkelen. Een advies waarbinnen levensloopbestendig en energiezuinig wonen samengaan en waarmee de woonconsument inzicht krijgt in alle technische en financiële mogelijkheden binnen de gehele woon carrière. Met een energieneutrale woning als uitgangspunt. Alle partners zijn betrokken bij de ontwikkeling van dit advies. Het advies wordt opgemaakt door adviseurs, met de professional als adviseur op de achtergrond. De onafhankelijk adviseurs worden o.a. geworven uit de ca. 2500 leden van Zeeuwind/ZMf. Van iedere woning komen warmtefoto’s beschikbaar en er worden verschillende collectieve inkoop- en aanbestedingsprojecten ontwikkeld. De totale klantreis, de laatste inzichten in marketing- en communicatie (marketingmix), sociale innovatie en de PMC met verschillende bedrijvencollectieven staan centraal in onze aanpak.

Twitter

On the map

0  Comments

Cookie settings